Vzdělávejte děti se záchrannou stanicí!

28. 08. 2015

Na letošní školní rok jsme pro základní školy připravili celou řadu vzdělávacích programů, které děti seznámí se zvířaty a přírodou vůbec. Přečtěte si informace a zamluvte si včas volné termíny.  

Nabídka programů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Záchranné stanice volně žijících zvířat Zelené Vendolí

Vážení přátelé, obracíme se na vás s nabídkou vzdělávacích programů Záchranné stanice volně žijících zvířat Zelené Vendolí. Na školní rok 2015-2016 máme v nabídce programy pouze pro první stupeň ZŠ a ZŠPr, plánujeme však rozšíření nabídky o programy pro MŠ, ZŠSp a druhý stupeň ZŠ. Jednotlivé programy budou realizovány přímo ve třídách v bloku o rozsahu dvou vyučovacích hodin, cena na žáka bude 45,- Kč. V případě zájmu můžete následně objednat komentovanou prohlídku záchranné stanice, kde žáci uvidí v reálu zvířata, se kterými se seznámili v rámci jednotlivých programů. Budete-li potřebovat, zpracujeme i jiná témata podle vašeho zadání.

Př a případné dotazy ráda zodpoví Mgr. Jana Bendová na emailové adrese EVVOzelenevendoli@seznam.cz nebo na telefonním čísle 608 957 756.


Zatímco spíš

Průřezové téma: Environmentální výchova

Tématické okruhy: Základní podmínky života
                            Lidské aktivity a problémy životního prostředí
                            Vztah člověka k prostředí

Klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémů
                                Kompetence pracovní
                                Kompetence sociální a personální

Obsah: Žákům bude představeno noční dění v přírodě, jednotlivé fáze měsíce a světové strany, obeznámí se s živočichy s převážně noční aktivitou, dozvědí se, jak se zvířata orientují ve tmě, přiřadí siluety zvířat, rozpoznají některé původce nočních zvuků, seznámí se s pobytovými značkami živočichů, budou motivováni k pozorování svého okolí.


Ze sousedů podnájemníky

Průřezové téma: Environmentální výchova

Tématické okruhy: Ekosystémy
                            Lidské aktivity a problémy životního prostředí
                            Vztah člověka k prostředí

Klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémů
                                Kompetence pracovní
                                Kompetence sociální a personální

Obsah: Žáci budou pátrat po důvodech stěhování živočichů do blízkosti lidí, obeznámí se s pojmem biotop, rozpoznají jednotlivé náhradní biotopy a dozvědí se, jak ovlivňují chování zvířat, budou srovnávat městská a přírodní stanoviště, seznámí se s živočichy v lidských stavbách, budou poučeni a motivováni k pomoci zvířatům zraněným v důsledku lidské činnosti s důrazem na prevenci těchto jevů.


Všechno létá, co má peří

Průřezové téma: Environmentální výchova

Tématické okruhy: Základní podmínky života
                            Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémů
                                Kompetence pracovní
                                Kompetence sociální a personální

Obsah: Žáci se seznámí s našimi běžnějšími druhy ptáků a jejich ochranou, dozvědí se o systematice, evoluci, anatomii a chování této třídy strunatců, naučí se určit řád na základě vnějších znaků a odvodit z nich způsob jejich života, rozliší některé druhy ptáků podle siluety či hlasového projevu.


Čas velikých příprav

Průřezové téma: Environmentální výchova

Tématické okruhy: Základní podmínky života
                            Lidské aktivity a problémy životního prostředí
                            Ekosystémy

Klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémů
                                Kompetence pracovní
                                Kompetence sociální a personální

Obsah: Žákům budou představeny změny v chování živočichů, které přináší roční období podzim, seznámí se se stěhovavými ptáky a jejich zimovišti, poznají přípravy jednotlivých zvířat na zimní období, osvojí si pojem hibernace a určí zvířata, kterých se týká, budou poučeni o možnostech pomoci volně žijícím zvířatům.


V lese

Průřezové téma: Environmentální výchova

Tématické okruhy: Základní podmínky života
                            Ekosystémy
                            Lidské aktivity a problémy životního prostředí
                            Vztah člověka k prostředí

Klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémů
                                Kompetence pracovní
                                Kompetence sociální a personální

Obsah: Žákům bude představen lesní ekosystém, dozvědí se, co je jeho součástí, které lidské činnosti ohrožují jeho obyvatele, seznámí se s vzájemnou provázaností živých organismů a důsledky jejího narušení, poznají lesní živočichy a způsoby jejich života, naučí se rozeznávat zvířecí stopy a další pobytové značky.


Období mláďat

Průřezové téma: Environmentální výchova

Tématické okruhy: Základní podmínky života
                            Lidské aktivity a problémy životního prostředí
                            Vztah člověka k prostředí

Klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémů
                                Kompetence pracovní
                                Kompetence sociální a personální

Obsah: Žáci budou seznámeni se způsoby, jakými přivádí na svět zvířata svá mláďata, jak se o ně jejich rodiče starají, dozvědí se, se kterými mláďaty se mohou v přírodě v jednotlivých měsících potkat, pojmenují mláďata volně žijících zvířat a přiřadí k nim rodiče, důraz bude kladen na prevenci neinformovaného sběru mláďat z volné přírody a na důsledcích tohoto jednání, naučí se rozlišovat případy, kdy je třeba opravdu pomoci, jak má taková pomoc vypadat a na koho se mají obrátit. 


Barevná paleta zvířecích druhů

Průřezové téma: Environmentální výchova

Tématické okruhy: Základní podmínky života
                            Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémů
                                Kompetence pracovní
                                Kompetence sociální a personální

Obsah: Žáci budou seznámeni s pojmem biodiverzita, pochopí její principy, nutnost její ochrany a budou pátrat po příčinách jejího ohrožení, dozví se příklady neoblíbených zvířat z historie a pokusí se uvést na pravou míru pověry o nich, zamyslí se nad kritérii rozlišování živočichů, procvičí si třídění do různých skupin dle sledovaných znaků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.